Room Without A Roof

This talk, from the series ‘What Matters to me’ is called ‘Room without a Roof’. In this talk I look at Paul’s advice to the Philippians in chapter 4:6-9. He encourages them not to live with a low ceiling but to live like a room without a roof. I explore how we can raise the roof and live in a completely different way.

One Response to Room Without A Roof

  1. Ivan September 11, 2015 at 2:02 pm #

    வன ன க க ன உணவ வ ன ய கத த தட ப பதற க க ப ல கள ப ர ற ற ப லத த க க க ண ட வ த த தகர த த ள ளத டன , உணவ வ கன த டரண ந க க ஆட ட லற க ண ட த த க க தல ய ம நட த த ய ள ளனர வன ன ய ர ன lorries03-10-2008 அன ற இலங க அரச ங கத த ன வன ன க க ன ம தல வத உணவ வ கன த டரண ஏ9 வ த ய ல ள ள ம ங க ளத த அட ந த ,ப ன னர க ழக க ந க க த ர ம ப 15ம ல கள பயணம ச ய த ஒட ட ச ட ட ன அட ந த ,அங க ர ந த வடக க ந க க த ர ம ப 6ம ல த ரத த ல ள ள ப த க க ட ய ர ப ப அட ந த ,அங க ர ந த த ர ம ப ம ற க ந க க த ர ம ப 7ம ல த ல வ ல ள ள தர மப ரம , கண ட வள பக த கள க க ச ன ற ,அங க உணவ ப ப ர ட கள இறக கப பட ட , அவ பலந க க க ட ட றவ ச சங கங கள ஊட க இடம ப யர ந த மக கள க க வ ந ய க க கப பட டன. ந ரட ய க ஏ9 வ த வழ ய க ச ல லவ ண ட ய உணவ ப ப ர ட கள ச ற ற வள த த ப’வட வத த ல ச ல லவ ண ட ய ந ல ஏற பட டதற க க ரணம , ம ற கண ட ப ரத சத த ல ஏ9 வ த ய அண ட ய பக த கள ல இர ண வ நடவட க க கள நட ப ற வத ய க ம . இந த ப ரத சத த ன ட க உணவ ப ப ர ட கள வரவழ ப பதன ம லம இர ண வத த ன ய த தநடவட க க கள ந ற த தவ க கல ம என ப ல கள த ட டம ப ட டனர . ஆன ல அரச ங கம ப த ய ம ற ற யத ல ப ல கள ன த ட டம தவ ட ப ட ய னத . இதன ல ஏம ற றமட ந த ப ல கள ,வன ன க க ன உணவ வ ந ய கத த ச ர க ல க க ம ட வ ச ய தனர . உணவ வ ந ய கத த ச ர க ல த த வ ட ட ல , இலங க அரச ங கம வன ன மக கள க க உணவ ப ப ர ட கள அன ப ப மல பட ட ன ப ட ட க ல ச ய க றத என ப ரச ச ரம ச ய ய வசத ய க இர க க ம என பத ப ல கள ப ட ட த ட டம க ம . எனவ த ன உணவ ல ற கள ச ல ல ம ம ர க கம ன ம ங க ளம – ஒட ட ச ட ட ன வ த ய ல 9வத ம ல ல இர க க ம ப ர ற ப லத த க க க ண ட வ த த தகர த தனர . அதன க ரணம கவ இலங க அரச ங கம 10-10-2008 அன ற அன ப ப வத க த ட டம ட ட இரண ட வத வ கனத த டரண இட ய ல த மத க கவ ண ட வந தத . ப ன னர 14-10-2008 அன ற ப ள யங க ளம – ந ட ங க ண – ஒட ட ச ட ட ன வழ ய க இரண ட வத வ கனத த டரண வன ன க க ன உணவ கள எட த த ச ச ன றத . ப லத த உட த த ப ல கள , அதன பழ ய வழம ப ல இலங க இர ண வத த ன ஆழஊட ர வ ம அண ய ன தல ய ல ப ட ட ள ளனர . இத ம ழ க க ம ழ க க ஒர ப ரட ட க கத ய க ம . இப பட ப ல கள ன எத தன ய அப பட டம ன ப ய கள க ட ட ப பழக ப ப ன வன ன மக கள இத ய ம க ட ட ம னம க மனத க க ள ச ர த த க க ண டனர . ஏன ன ல வன ன ய ல பலத த ச ச ர ப பதற க வ ய த றந த ல ம அதற க ம தண டன க ட க க ம ! வவ ன ய வ ல ர ந த இன ற 16-10-2008, ப ள யங க ளம – ந ட ங க ண – ஒட ட ச ட ட ன வழ ய க வன ன க க உணவ ன எட த த ச ச ல வதற க க ப றப பட ட ம ன ற வத வ கனத த டரண , ப ல கள ன ஆட ட லற க ண ட த த க க தல கள க க இலக க க யத . இதன ல ம ன ற வத வ கனத த டரண தனத வன ன க க ன பயணத த க க வ ட ட ப ள யங க ளம சந த க க அப ப ல ச ல ல ம ட ய மல வவ ன ய வ ற க த ர ம ப ய ள ளத . ம ங க ளத த ல ர ந த ஏ9 வ த க க க ழக க 9வத ம ல ல ப ல கள ன கட ட ப ப ட ட ப பக த ய ல இர க க ம ப ர ற ப லத த ,ஏ9 வ த க க ம ற க ய த தத த ல ஈட பட ர க க ம இலங க இர ண வம க ண ட வ த த தகர த தத என ற ல மக கள நம பம ட ட ர கள என பத ல த ன ,இலங க இர ண வத த ன ஆழ ஊட ர வ ம அண ய ன தல ய ல ப ல கள பழ ய ப ப ட டனர . ஏன ன ல கடந தக லஙகள ல ; வன ன ய ல ப ல த தல ம ய டன ம ரண ப ட க ண ட ள ள, க ல லப பட ட ம த த ய வ க க வ ச வ சம ன க ழ வ னர , ச ச ய ன ஆட கள ப ன றவர கள ல நட த தப பட ட கண ண வ ட த க க தல கள ய ம , இலங க இர ண வத த ன ஆழஊட ர வ ம அண ச ய த வந தத கவ ப ல கள ன தல ம தம ழ மக கள க க படம க ட ட வந த ள ளத . எனவ இத ய ம அந தக கணக க ல ச ர த த வ ட ட ல மக கள நம ப வ ட வ ர கள என பத ப ல க யபல ஸ ‘ம ள கள ன த ட டம .ப ர ற என பத வவ ன ய வ ல ர ந த ஆன ய றவ கடல ர வர ப ய ம ஒர ஆற க ம . வவ ன ய பக த கள ல பர வமழ ய ன ப த ப ய க ன ற மழ ந ர இந த ஆற ற ன ம லம க ள ந ச ச ய ல ள ள இரண மட க ளத த ச ச ன றட க றத . ம த ந ர ஆன ய றவ கடல ந ர ர க க ச ல க ன றத . இந த ஆற ஏ9 வ த ய ல ர ந த ம ல ல த த வ ச ல ல ம வ த கள ம ன ற இடங கள ல ஊடற க க றத . ப ர ற ற ந ர தங க தட ய ன ற ச ல வதற க க இம ம ன ற இடங கள ல ம வ த ய ன ம ல ப லங கள கட டப பட ட ள ளன. ம தல வத ப லம ,ப ள யங க ளத த ல ர ந த ந ட ங க ண ய ட க ம ல ல த த வ ச ல ல ம ப த ய ல ,ச ன னப பரந தன க க ம மத ய மட வ க க ம இட ய ல ப ர ற ஊடற க க ம இடத த ல கட டப பட ட ள ளத . இரண ட வத ப லம ,ம ங க ளத த ல ர ந த ஒட ட ச ட ட ன ஊட க ம ல ல த த வ ச ல ல ம ப த ய ல ,கற ப பட ட ம ற ப ப க க ம ஒல மட வ க க ம இட ய ல ப ர ற ஊடற க க ம இடத த ல கட டப பட ட ள ளத . இந த இடத த ல த ன இந த ய இர ண வத த டன ப ல கள ப ர ப ர ந தக லத த ல , அவர களத சக த மன ‘(sakthiman) என ற இர ண வ ட ரக வண ட ய , ம தன ம தல ககண ண வ ட வ த த ப ரட ட ய ர ந தனர என பத க ற ப ப டத தக கத . ம ன ற வத ப ர ற ற ப ப லம பரந தன ல இர ந த ப த க க ட ய ர ப ப க க ட க ம ல ல த த வ ச ல ல ம ப த ய ல , கண ட வள க க ச ல ல ம வ ல க கண டல சந த க க அர க ம ய ல கட டப பட ட ள ளத . தர ய ல ர ந த ச ம ர ச ம ர 50அட ஆழத த ல ப ய ம ப ர ற ற ன ம ல ,ப ர ட ட ஸ ஆட ச க க லத த ல ம க உற த ய டன கட டப பட ட இந தப ப லங கள , அரச ங க ப ர ந த ர க கள த ண க களத த ல பர மர க கப பட ட , இன ற வர ப வ க கப பட ட வர க ன றன. ப ல கள ம ங க ளம – ம ல ல த த வ ப த ய ல ள ள ப லத த க ண ட வ த த தகர த த ள ளத டன , அரச ங கம ம ற ற ப ப த ய க ப ள யங க ளம – ம ல ல த த வ வ த ய ப பயன பட த தல ம என ற கர த ,அப ப லத த ய ம தகர க க ம யன ற ள ளனர . ப லங கள த தகர த த வன ன க க உணவ ப ப ர ட கள ச ல வத தட த த வ ட ட ல , அரச ங கம வன ன மக கள பட ட ன ப ட ட க ல க றத என ற உரத த க கத த சர வத ச சம கத த ஏம ற றல ம என பத ப ல கள ப ட ட ள ள த ட டம .இவர கள ச ல வத தம ழ ந ட ட ல ள ள இவர களத ப கழ ப ட ம அரச யல நட கர கள ,ச ன ம ப ண ய ல ஜ க ன வ ல ப ப ட கள டன த ர ப ப அழக க வசனம ப ச தம ழகமக கள ஏம ற ற வதற க ம ,வன ன ய ல என ன நடக க றத என ற அற ய மல , எழ ந தம னத த ல இலங க அரச க கண ட த த த ர ம னங கள ந ற வ ற ற வதற க ம , இத வசத ய க இர க க ம . இவ வ ற க ப ல கள ன த ச யவ ட தல ‘ வ ய ப ரம தம ழ ந ட ட ல ம ப லம ப யர ந ட கள ல ம க ட கட ட ப பறக க ம . பணவச ல க வ ய ம . ஆன ல என னத ன ப ல கள தக ட தத தங கள ச ய த ல ம ஒன ற மட ட ம நடக கப ப வத ல ல . அத வத வன ன ய ல ள ள மக கள ப ல களத ப ரச ச ரங கள ஒர ப த ம நம பப ப வத ல ல . ஏன ன ல அவர கள இவர களத க ட ய அடக க ம ற ந ர வ கத த ன க ழ தமத நரக வ ழ க க ய அன பவ த த வர க ற ர களல லவ ?

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes